[ad_1] رئیس اسلامی شهر تهران با حضور در برنامه تهران بیست در تشریح بودجه سال آینده شهرداری تهران از مبلغ حدود 18 هزار میلیارد تومان بودجه شورای شهر برای حمل و نقل عمومی پایتخت خبر داد. به گزارش مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: بیش از 50 هزار میلیارد تومان برای شهر تهران در نظر گرفته شده است که منابع آن منابع درآمدی شهرداری تهران مانند مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان

تماس با ما