[ad_1] فارو- بازارهای بازار معتقدند، با توجه به اینکه بازار روانی مسکن در همان ابتدای احیای برجام با شوک روبرو خواهد شد که این موضوع طبیعی است و در قبال سایر بازارها رخ خواهد داد، اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران بسیار تورمزده است، بعد از آن. ممکن است زمانی که در شرایط اضطراری هستید، اوقات خوشی داشته باشید و اگر مطمئن نیستید که چه کاری انجام دهید. به گزارش فرارو، بازار مسکن افزایش شدید قیمتی را در سه

تماس با ما